Cố vấn dịch vụ

Nguyễn Thế Vũ

Cử nhân khoa cơ khí trường Đại học Giao thông vận tải với 14 năm kinh nghiệm với vai trò cố vấn dịch vụ

Giải thưởng & Ghi nhận