Cố vấn dịch vụ

Nguyễn Lê Khiêm

Cử nhân máy lạnh thiết bị nhiệt đại học Bách Khoa (1992-1997). Có hơn 25 năm kinh nghiệm từ năm 1997

Giải thưởng & Ghi nhận