Cố vấn dịch vụ

Lê Hữu Nguyên

Cử nhân khoa cơ khí ô tô trường Đại học Giao thông vận tải với 3 năm kinh nghiệm với vai trò cố vấn dịch vụ

Giải thưởng & Ghi nhận